Program Transgraniczny

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”
z Białej Podlaskiej w ścisłej współpracy z Departamentem Edukacji Administracji Okręgu Leninskiego miasta Brześć na Białorusi

realizuje projekt pt.  „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim”.

C e l e m   p r o j e k t u   j e s t:

Zwiększenie bezpieczeństwa osób z autyzmem i ich rodzin w obwodzie brzeskim i subregionie bialskim poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury, usług socjalnych i opieki zdrowotnej zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej.

P l a n o w a n e  e f e k t y  p r o j e k tu:

Projekt realizowany będzie po obu stronach granicy dlatego też, efekty widoczne będą zarówno w Polsce jak i po stronie Białorusi. Po stronie białoruskiej, na bazie Szkoły Specjalnej miasta Brześć powstanie pierwszy na terenie Białorusi Specjalny Ośrodek Pomocy działający jako punkt pomocy rodzicom i jednocześnie jako ośrodek wsparcia metodologicznego dla nauczycieli.  Istniejący budynek zostanie poddany modernizacji na potrzeby powstania tego ośrodka wraz z częściowym jego wyposażeniem. W ramach projektu nastąpi również przeszkolenie białoruskiej kadry dydaktycznej.

Po polskiej stronie wybudowane zostaną dwa budynki w Białej Podlaskiej: budynek Mieszkań Treningowych z możliwością przekształcenia w przyszłości w Dom Pobytu Stałego dla osób dorosłych z autyzmem oraz budynek Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Powstałe budynki wyposażone zostaną w podstawowy sprzęt niezbędny dla ich funkcjonowania. Ta infrastruktura, to kolejny etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem.

Całkowita wartość  projektu:                                              2 309 222,00 EUR

Wartość budżetu po stronie polskiej wynosi :                 1 876 700, 00 EUR

Wartość budżetu po stronie białoruskiej wynosi :              432 522,00 EUR

Dofinansowanie unijne ze środków

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynosi: 84,28 % szacowanej łącznej kwoty kwalifikowalnych wydatków w ramach projektu.

Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 z dnia 22.03.2018 r. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” zawarło umowę grantową w dniu 17.09.2018 r. z  Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Po zakończeniu procesu rejestracji projektu na Białorusi partnerzy rozpoczęli wdrażanie projektu dnia 01.11.2019r.

Wkład własny projektu jest dofinansowany:

ze środków PFRON zgodnie z Umową nr WRR/000307/03/D o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E.