Budowa Centrum – I Etap

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Bialskie Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem”.Etap I  Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem”.

Celem projektu jest:

Podniesienie dostępności i jakości oferowanych usług wsparcia rodzin z autyzmem.

Planowane efekty projektu: Projekt obejmuje budowę Ośrodka Terapii
i Diagnostyki oraz Przedszkola dla dzieci z Autyzmem. Obiekt składać się będzie z dwóch funkcjonalnie połączonych: Ośrodka Terapii i Diagnostyki – na parterze (koszty kwalifikowane) i Przedszkola dla dzieci z Autyzmem – na piętrze (koszty niekwalifikowane). Łączna powierzchnia zabudowy – 1543 m2. Powierzchnia użytkowa budynku – 1947 m2. W  wyniku realizacji projektu powstanie obiekt przystosowany do specyfiki pracy  z osobami z autyzmem, co poprawi dostępność do diagnozy i specjalistycznej, zindywidualizowanej terapii. Kluczowe rezultaty projektu: 3 nowo utworzone miejsca pracy; 220 osób – rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi.

Całkowita wartość  projektu:                                          7.367.700,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu:     3.670.933,96 PLN

w tym:

– Dofinansowanie udziału własnego projektu

ze środków PFRON w ramach 
„Programu  wyrównywania różnic między regionami III”
obszar E:               
550.640,09 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE [ wkład EFRR ]:  2.936.747,17 PLN

Na podstawie uchwały Nr CCXXIV/4439/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 października 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu  nr RPLU.13.02.00-06-0018/16 pt. „Bialskie Centrum Pomocy Osobom
z Autyzmem. Etap I – Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem”
złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-IŻ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 został wybrany do dofinansowania. Źródłem finansowania
projektu są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie projektu nr. RPLU.13.02.00-06-0018/16-00 zawarta została w dniu 15.12.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego
a Stowarzyszeniem Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” reprezentowanym przez Zarząd stowarzyszenia.